ที่คลินิกแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยรายหนึ่งชื่อ เด็กหญิงสมพร มาพบคุณหมอสมศักดิ์ เนื่องจากมีอาการ

 คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด  เมื่อคุณหมอสมศักดิ์   

 ซักถามประวัติผู้ป่วยจึงทราบว่าหลังจากเลิกเรียนทุกวัน  เด็กหญิงสมพรจะซื้อลูกชิ้นทอด ลอดช่อง 

ไส้กรอกทอด และผลไม้ดองกลับไปกินที่บ้านทุกวัน ในฐานะที่ท่านเป็นคุณหมอสมศักดิ์ท่านจะ

มีวิธีการช่วยเหลือและแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารของเด็กหญิงสมพรอย่างไร

ภารกิจของนักเรียน

1. วิเคราะห์ว่าการรับประทานอาหารของเด็กหญิงสมพรเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพดังกล่าวหรือไม่

อย่างไรพร้อมให้เหตุผล
2. ให้อธิบายแนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพของเด็กหญิงสมพรพร้อมให้เหตุผล
3. ให้เสนอแนะวิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว

Advertisements