อันตรายต่อผู้บริโภค

    พิษของสารบอแรกซ์ในอาหารก่อให้เกิดอันตรายสุขภาพของผู้บริโภค โดยเฉพาะ

ในระบบทางเดินอาหารแต่อาการที่แสดงออกนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารบอแรกซ์ที่ได้รับเข้าไป

ในร่างกายและความสามารถของร่างกายในการขับถ่ายออกมา โดยอาการที่เกิดจากการได้รับสารพิษนี้

สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่

1. แบบเฉียบพลัน จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อุจจาระร่วง อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ    

หงุดหงิด ผิวหนังอักเสบ และผมร่วง

2. แบบเรื้อรัง จะส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลีย เกิดการเบื่ออาหาร  ผิวหนังแห้ง หน้าตาบวม 

 เยื่อตาอักเสบ  ตับไตอักเสบ

      ขนาดของบอแรกซ์ที่เป็นอันตราย

-ในผู้ใหญ่  ขนาดที่ทำให้เกิดพิษ 5 – 10 กรัม ขนาดที่ทำให้ตาย15-30กรัม

– ในเด็กขนาดที่ทำให้เกิดพิษและตาย 4.5 – 14 กรัม โดยการตายจะเกิดภายใน 2-3 วัน

-การแก้พิษ เมื่อได้รับบอแรกซ์ปริมาณสูงใช้วิธีทำให้อาเจียน หรือรีบส่งแพทย์ เพื่อทำการล้างท้อง

Advertisements