ลักษณะของบอแรกซ์

          มีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ในอากาศแห้งผลึกจะกลายสภาพเป็นฝุ่นผง ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น             มีรสขมเล็กน้อย    ละลายได้ดีในน้ำ ไม่ละลายในแอลกอฮอล์ 95% เก็บในภาชนะบรรจุที่อากาศผ่านได้สารละลายของบอแรกซ์เป็นด่าง

Advertisements