สารบอแรกซ์ (Borax) เป็นสารอนินทรีย์มีชื่อทางเคมีว่า    โซเดียมเตตราบอเรต

(Sodiumtetraborate)  คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อของ น้ำประสานทอง สารข้าวตอก ผงกันบูด

เพ่งแซ หรือผงเนื้อนิ่ม

Advertisements