การจำแนกองค์ประกอบของระบบนิเวศแยกตามหน้าที่ในระบบได้แก่ พวกที่สร้างอาหารได้เอง

 (autotroph)  และสิ่งมีชีวิตได้รับอาหารจากสิ่งมีชีวิตอื่น (heterotroph)

 1. องค์ประกอบที่มีชีวิต ได้แก่

1.1 ผู้ผลิต (producer or autotrophic) ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้

1.2 ผู้บริโภค ได้แก่สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่กินสิ่งมีชีวิตอื่น

 เป็นอาหาร

1.3 ผู้ย่อยสลายซาก ได้แก่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สร้างอาหารเองไม่ได้ เช่น แบคทีเรีย เห็ด รา

2 .องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่

2.1 สารอนินทรีย์  ประกอบด้วยแร่ธาตุและสารอนินทรีย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในเซลล์สิ่งมีชีวิต

 เช่น คาร์บอน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำเป็นต้น

2.2สารอินทรีย์ ได้แก่สารอินทรีย์ที่จำเป็นต่อชีวิต เช่นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันและ

ซาก สิ่งมีชีวิตเน่าเปื่อยทับถมกันในดิน

2.3 สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ     

แสง ความชื้น  อากาศ และพื้นผิวที่อยู่อาศัย ซึ่งรวมเรียกว่า ปัจจัยจำกัด

Advertisements