ระดับการกินอาหาร (trophic levels)

  ความสัมพันธ์ของการกินอาหารเป็นตัวกำหนดเส้นทางของการไหลของพลังงาน

และวัฏจักรเคมีของระบบนิเวศ

 

 

  1. ระดับการกินอาหาร และห่วงโซ่อาหาร ลำดับการถ่ายทอดอาหารจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับ

สัตว์กินพืช  สาหร่ายและแบคทีเรียจัดเป็นผู้บริโภคแรกเริ่ม ซึ่งจะกินผู้บริโภค เรียกว่าผู้บริโภคลำดับสอง 

 ได้แก่  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ระดับการกินที่สูงขึ้นมาอีก    คือผู้บริโภคลำดับสามได้แก่ 

 งูที่กินหนู บางแห่งอาจมีผู้บริโภคลำดับสี่ ได้แก่ นกฮูกและปลาวาฬ

   2.  สายใยอาหาร  สิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์  รวมทั้งมนุษย์ด้วยจะกินทั้งผู้ผลิต     

  และผู้บริโภคกิน ความสัมพันธ์เชิงการกินอาหารในระบบนิเวศจึงถูกถักทอให้มีความละเอียดซับซ้อน

มากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นสายใยอาหาร

                                                  ภาพ สายใยอาหารแบบไม่ซับซ้อน

3. การแก่งแย่งระหว่าง สปีชีส์  เมื่อประชากรของสังคมมี สองสปีชีส์ หรือมากกว่า

และอาศัยแหล่งทรัพยากรจำกัดที่คล้ายกันเรียกว่ามีการแก่งแย่งระหว่างปีชีส์เกิดขึ้น

 

4.  การล่าเหยื่อ สิ่งมีชีวิตหนึ่งจะกินสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน เรียกว่า 

 ผู้ล่าและชนิดที่เป็นอาหาร เรียกว่าเหยื่อสัตว์จะใช้วิธีการหลายอย่างในการป้องกันตัวเองจากผู้ล่า

         การพรางตัว กบใบไม้สีน้ำตาลดำทำตัวให้กลมกลืนกับสีของใบไม้แห้งบนพื้นป่า

Advertisements