ระบบนิเวศเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต  และสิ่งแวดล้อม  

 เพราะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด   มีการแลกเปลี่ยนสสาร แร่ธาตุ 

และพลังงานกับสิ่งแวดล้อม

Advertisements